��������� � ������� ���� | �� ��������-������������� �������

����� XIV-XVI �., 1724 �. �����. �754 | ����
��� �������

������� �������������� ����� �������� � XVI-XVIII �. ��� �����.
��� �������� ���������� �������� �� ������ XV-XVI �. � �������� � ���� ����� ���������������� �����������, ������� ���� ������� ��������� �������������� ������. � ������� �� ����� ������� ������, ��� ����������� � �����, �������, ������, �������, ������ ������� ������� ��������� �����, ������� �� ����������������� � ������� ���������, � ����� ���������� �������������� ����������. ���������� ���������� ������������ ������������ ������������ ��� ������� �����, ��������� �������� ���� � ��������� � �������, ���������� ������� ��������� ��������� �� ������.
����� � �������� ���������� � �������� ����� ������� �� ������� ������ �. �����. �� �������� � ����� XV �. �� ����� ����� �������������� ���������� XIV �. � ����� XVI �. ��� ���������������, � ����� � ��� ������� ����� ������������ ����� � �������� ������������ �������.
� 1720-1724 ��. �������� �������� "���� ������� ���������" �������� ��������� ���������� � ������������ ��������������� �����, ������ ���������� �����, ������� �� ������������ �������� ����. ����� �������� � ����������� ������� ��� ������ ���.
������� ����� ���������� 1,5 ��. ��� ��� ����� ����� ����� 105 � ������, ��������� - 85 �, �����, ����� - 65 �. ����� �������� �� ����� ���� � ���� ������������, �� ��������� 8,5 �.

��������� �. ��������� ����� �������� �������. - �., 1928.

���������� � �������� ����� ������� �� ������� ��.����� ������ �. �����. �������� � XV �. �� ����� ����� ������ ���������� XIV �. � ����� XVI �. ��� ��������, ������� ������������ � ����� ����� � �������� ������������ �������. � �������� � �� ����� XVII �, �� �������� �����������. ������������ � ���������� �����������*! ��� ������������ � 1724 �. � ��������� ����� �������� ��� ����������� ������� ����� XVI �. � �������, �������� �������, �������. ��������, ����������� ����� ����������� �� ������ ���� ������. ���������� �� ������� ���������� ������ �� ������ ������. ������� �������� ���� 1,5 �. ����������- ������� �� ����������� ��������� ������ (�� �����������). ������� - � �������������� �� ��� ������� ������, ������������� �������� ������� � �������� �����������. ���� �� ������� ����� - � �������� �����������. ������� ���� �������� �����, �� ������-�������� ����-������������ �������, �������������� ������� IV ����� (�� ����������).
��� ���� - ������������ ���� �� ������ ���� �������. �� ������� ���� �����, ������� �� ����� ���������� ����, ������� �� ������������ ������. �������� ����� �� ������� � ����������� ���������� ��������. ����������� �� �������������� ����� � ������ ����� ����� ��� ������, ������� �������� � ���. ������� ������� ����� ����������� ������ ��� ������. ������� ����� � �������� ����� ����� 4 ���� �� ������� ������ � ������������� ����������� ���������� ������� (�� ����������). ��������� ����� � ������. �������, ������� ����� ��������� 6 � ����������� �� ������ ������� ������. ������� �������� ���� ������� ����� 1,2 �. ���������� ���� ������� �� ������. ������� ������� � ������� ������-� ������������� ������ ����� ������ � ������� �������� ������� 13 �� �� ������ � 25 �� �� ������. ��������� � ���������) ������������� �������. �� �������� ������ ����� ����������� ����� ����������� � ��� �������� �������������� ���� �������� 1,1 �. �� ��������� � ��� ����� �� ��� �������� � �������� �� ��������� �������. �������� ��������� � ���� ���������� ������������ ������, ���������������� �� ������ ����� ������ ����������. ������ ������� ������������ ������������ ������������� ����� ������� �����, ����������� ���������� �������� ������������ �����, ������ � ������, ����������� ��� ���������� ���������, �������.

���������� - �������
"��������� ������������������ � ����������� ���������� ���"
��������� �.�.��������, �.�.�����������, �.�.���������� ������������ "����������", �.����, 1986 ���, 4 ���.

����� � ��������.

�� ������� �������� ����� ��������� ������� ����� ������ ������ ������ ���� �����-�� ��������� ������: � �������������, ������, ��������, ��������. ��� ���� ����������� ������ �������� ������������ ��� ����� � �������� ��������, � �� ����� ����� �������� ����� ����� �� ����� ����. ���� �����, ��� � ����������� � ����������� �����, ����������� � XVI-XVII ����� ���������.
�������, �� 60 ��. �� �������, ����� �� ������� ����� ������ ������. �����, �������� �� �����, ����������� ���� �����; ���� ������������� ��������� ��������� (��� � ���� ���������� ��������), � ��� ���� ����������� ��������� �������, ������� �������. ������ ����� ����� ��������� ������� �� �������: ������, ��������, ����������, ��������.
������� � �������� ���������� �����, ������ � ������, ������ (�������) �� ������ ����� ��������, ������� �������� ���, ��������� �� �������� �� ���-������ �� �0 ��. - ��� ��� ��������������� �� ��, ��� ������� - ������� ����� �������. ���� �������� �������� ��������� ��������� ���: ����� ������� ������ ������ ����������� ����� � ��� �����, �� �����, �� ���� �� ������ ������� ����� � ������� �� ���� �����, ��� ������ �������, � ������� ����� ����������: Sat an non? �.�.: ������, ��� ��� ���� ������. ��� ��������: Sat; �� ����� ����� � ������� ��������� ��� �������, ��� ������ �����.
������� ������� ���������� � ������������ ���������� ��� ������ ���������-�������� ����������� �� �������: � 1404 �. ������ ������ ��� ����� �������� ������� � ������������� � ������� � ���������� ������ �� ����� ��������: �������� ��� ��� ������ ��� ����������� ������ ���� � ������ ���������, ������ �������, ����� ����� �����������, 6 ����� � 12 ��������� (cum sex lanceis et duodecim balistrariis, � ����� �����, ��������� ���� ��� �� ����� ������ ������; ��������� ��� ������ ��������� ��� ������ � ������ ����� �� ������, ��� � �� ������� ���������� ������� (������������). ����� ��� �������� ������� � �������� ������ � 1431 �. � ��� ������ ����� ��������� �� ����� �� ��������. ��� �������� �������� ������ ��������� III � 1436 � 1440 ��. � ��� �� �������� - ���� ������ ��� ����� ���������� �� ������ ��������� � ��������� � ������� (6 �������� � 12 ����������).
����������� ������ ����������� ���������� � �� ����������� ��� 300. ��������� � ���� ���������� ���� � 1523 �. ������������ ��� ���� ����� ����� ����� �� ��� �������� ����������� � �� ������ ��� �� ��� ������. ���� �� ��������� ����� ����� �� ����� �������� ����������. ��� ������� ������� � ����������� �����, � ����������� �� �� �������� XVIII �.
����� ������� � XV-XVI �. �� ��� ��������� ���������, �.�. ��� ��������� ����� ���������� ������, � ���������� ����� ������ ����������� ���-�� ����������� �����. ��� � 1523 �. �������� �������� ����� �� ������ ���������� ���� ����� �������, "����� � ������ ������������" ������� 10 ������ �� ����������� ������, ����� ������ ����������� ��� ��� �������, ��� ����� ������ ���� ��������� ��� ������, �� ����� ����� ����������� ������� �� ��� ������.
����� ���������� ������������� �� ��������� ���������, ��������� � �������� ��������� �����, ��������, ��� � XV �.
�� �������� �� ��, ��� � �. ��� �����, ����� ����� ������ �� �����. ��� � 1528 �. �. ������ ������. � ���� 1530 ����� ����� ���������; � � ����-���� ���� �� ��������� ������� �������� ������ 1 ���� (arartum-���� - ������� ��������������� ���� �������). � ���� 1532 ������ �������� I ���� ������ ������� �������� � ���� (������� ����� ��������� ���) - ����������� ��� ������ � ��������� ���� �� 8 ��� �� "����", "��������" � ������ �������. �������� � ��������� ������ ���������� ��� �����, � ����� ���� �������� �� ������������ ���������.
�������� ��� ������ � ��, ��� ��� � �������� �����, ���������� ��� � �������: ���� ������ ���� �� ������ ����������; ���, � 1539 �. ����� ���� ������ �� ���������, ������������ � ���������; � 1559 �. - �� ������.
� 1561 �. ��������� �������� �� ������� ���������� � ��� ���� ����� ���� ������ ����� ���������� �������� - ����������� �� �� ������ ������� � ����������� �� 8 ���, � ����� ������������� ����������� �����: ������� �������� �� 15 ������ �����, ������ ������� ����; �� ������, ��� �������� ������ � ������� �����, ������ ������ 20-�� ������; ��� ������ �������� 5 ���� � ��� (1 ���� ������ � ������, 2 ��� ������� � ����� ���� � 2 ��� �����); ����� ������ ����� � ��������� � ������ � �������� "��������". � 1566 �. ������ ��������-������ ���������� �� ������ � ����������� ����������� �����.
� ��� ��� ����������� ��������� ������: � 1565 �. ������������� ���� 15, � � ���� 1578 - �� 50 (��� ���� �����, ��������, �������, �������, �������, �������, �������, ������); ������ ����� ���� 53. � 1583 �. ���� ������������� 58.
��������� �������� � XVI-XVII �., ��� � �����������, ���� ���������� ������� � ����������� �������� �������� ���� ���������. �� ����������� ����� ����� ��������� ������� ������ �������-����������� ������ ����� XVI �. ���������. � 1590 �. ����������� ������ ������� ��������� �������� ���� �� "������� ��������" (�������� ���� "��������", ����� ��������), �.�. ��� ������ ������� � ���� �������� �������. ������, � �������� � ������� ������ ���� �������� � ��������� ���� (� ��������� ����� ����������� � �����������-������������): �����, � �������� �������� ��������� ���������� ������������� ��������, ��. ��. ��������. ����� � ������� ��������� ������������ ��� ������� ������������ ���������, ������, ��������, ����� ��������� ������� ����������� ������� ����������� (�� ������� ��������), �������� � ������ �������. � ����� �� ����������� ������� ����������� ���������� ����� XVI �., (���������), ���������� � 1888 �. � ����� �������� ���. ��������.
XVII �������� ��� ��������, ��� � ������ ��� �������, ���� ����� ����������� � �������.
� 1617 �. ������ �������� ����� � ����������� � ������� � ���� ����� �����, � �� ������� � ����������� ������� �� ������. � 1618 �. ������ ����� ���������� ����������� �����������. �������� ���� ��������� � �����.
����� �������� ������������� ��������� ������ ����� ���� ����������, ��������� �������� ��������� ��������� ���� ����� ������ ���������� �� "������������� �����", �� ��������������, �� ��������, ��� �� ����� ��������� ����� ��������� �����, � ����� ������������ ������ ����, ������� ����� �������������� � ��������� ������; ����� � ��� ������� ��������� ������ ������� ����� ������� � ������������ ��������� ���������� ����������.
����� �. ����������� ����� �����, �� ������ ��������� ������� � ������� �����. ����� �������� ������� �� �������� � ���������� ����� �������.
� 1651 �. ������ � ������ ��������� �����, � ������ ��������� ���� ������ �� ������.
� 1672 �. ����� ����������� ������� � ���������� � �������. ����� ��� ������ ������ � ����� �����, � ����� ����� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ���� ������. ����� �������, ���, ���������� �������, ����� ��� ����� �������� � �������� �� �������. ������ 1676 �., ����� ������ �������� IV ����� �� ������ ����, ������� � �������� �������� ����������� ��������, �� ��������� ���������� ������, ����� ���� � �������. ����������� ������������, ��� ��������� ������� ���������� � � �����, � � �������, � � ��������. ����� ��, ��������� ����� � �����, ������ �� ����������; ������� ����� 4000 �����. �� ��� ��� ����������� ������� ���� ������� - ����� ������, � ����������� ��������� ������. ��� ��������������� ������� �� ��� �����, ����� �� ��������.
� ��� ��� (1676 �.) ������� ��� � ����� ����� �� 1699 �., ����� ������� ����� ���������� ������. � 1702 �. � �������� � ��� ������������ �������� ���������, ������� ������� � ����� � ������� �� ���������.
� 1711 �. ���� ����, ����������� �� ��������� ������, ��� � �������� � ������ � ����������� ����� � ��������� ���, �������� ��������� ������� ����� ����������. ������������ ������������ ��� ��, ��� ���� ��� � ������, ������� ����� � �����. � ��� ������ �� ����� ��� ����� ���������� ���� � ������ ��� ���������� ��� ����.
� 20-� ����� XVIII �. ������� �������� ������� ����� � ��������� ���������� ����������. ����� ���� ������� ����� ���� ������������� � �������� �������� �������� ��������� ������. ��������� ������ ������ ������������ ������� ������������� � �������� ����������� ����� ����������. � ����� �������� ����� ��� �����: "���������� ��������� ����������� � ����� ����������, ��� �� ��� ��� ���� ������ ����� ������ ���, ��������� ����� �������� � �� ��������� ��������� ����, ������� ������ ���, �, �����, ����� �������� ��� �� ������ ������ ����� � ������� � ���� ������ ������, �������� �� �� ������� ������������ � ������������ � �������� � ��������� � ��� ����� ���������� � ������ � ������� ������������ � ����� ���� ���", � �. �.
����� �� ������ ���������� � �������� ����� ���������, ��������� � ���������. ��������� ������� ������ ���� ����� ������, �� ������� ��� ������ ����������. ����� � �������� XVIII �. ��������� ����� ����� �� ������� ����������� ����� ����������, �� � 1756 �. � �������� ��������� ����� �������� � ���������� ��������� �� ������ ������������ �����, ����� ��� �������� ��������� �� ����� "������", � ��������� ����� ����� ���������� ����������.
����������� ����� ������������ �� ���� ��� ������ �������. � ����� �� ������������, �� ������ ���������� �����: ��� ������� ������� �����-����� �� 105 ����., ��������� 85 �. � �����, �����, - 65 �. ��� ������� ����� �������� 1 1/2 ����. �� ���� ����� ������������� ���� �����, � ��� �������, ��� ������, ���� �����.
����� �� ��� ��� ����������� �� ��� �����, ��� ������� �� �����, � ��� �� �� ������� ���� ���������. ��� ������� �����, ������ �� ������� ��������, �� �����������, � ������ ���������� �� ���� ����������� �� �����.
����� � ����� ��� � ������� �����, ��� �������� �� �� �� ������� ��������, �� ���� ����� ������ ���.
�����, ����������� �����, ���� ��������: ����� ������� ���� ����������, ��� ��� ���������� �������; ���������� ����� ������ �� ���� � ��-�� ����� ���� ���� �������� �������. ����, ��� ������ ����������, ���������� �� ������� ����. ��� ���� ����� � ������� �� �������. ���������� ����� �� �����������; ������ ���-��� �� ����� ����� ����� ��. �� �������, ��� ������� �� �����, ����� ���� ���������, �� �������, �.�. ����� ������ ����, � ������� � ���� ������� �������� ���� �������.
�����, ������� ������� �� ����� �����, ���� ���������������� � ������ �������� �� ����� ����, � ������ ����� ����� ����� ������� � ���� �����. ������ ������ ����� ����� 8,5 �. ����� 3-�������; ������ ���� ����������� ���� ��������� ����. � ������ ����� ����� ���� ���������, � ������� ����� �� 4 ��������� � ������ �������� �������, � �� ������� ����� �� 2 ��������� ���� � ������ �������.
����� ����� �������� �� ����� �����������; � ��������� ������ ������ ���� ������� �� 10,5 �.
� ���-��������� ���� ����� �� ����� ���������� ���� ����������� ������� �����; ���� � ��� ���, � ������ ��������� ���������. �������� � �� ������ ����� ����� �� ����� ���������� ���� ���� ����� �� �����.
� ���� ����� �� ������� �������� �������� � 1895 �. �������� �����, � � ����� ����� ���� �������, ������� ���� � ������ � �������� �� ������ � �������.
�����-�� ������ ����� �������� �������� ���� �����, ���������� �������� � ����������� � �����, �������� � ����� ��� �������. ������ ���� ���� ���, �� � ����� ����� �� ��� ���������� �������. �� ����� ����� �������� �������� �� ��. ������ ���� �������� ��������� ����� � �����, ������� ����������� �� ��� ���. ���� ���� ����� ����������, ������ ������� 11 �. � ������ ����� ����� ��������� ��������� �������������. �� ������ ����� ���� � ��������� ��������, � ��������� ������� ��� ����, � � ������ ������ �� ���. �� ������� ����� - ���������, �� ��� � ������ �������, � �� ����� ������� �����, ��� ���� �����, � ������ ��� �������� �������� ����������, ��������� ������� �� 6 � ������ �������. � ����� � ���� ������ �� �������� ���� ������� ����� ����, ��� ��������� �����. ����� � ��������� ������� (�� �����) ��������� ������� ������; ��� ������� ��������� �������� ������� � ��������, � ��� ��� ������ � ������� ������ �������� �������� � ���������. ������� ��� ������� (�������, ������ ����� ����� �� ���������, � �������� ��) �����:
D. �. �.
Adamus Nicolaus a Granow Sieniawski, Comes in Szklow et Mist, castelknus Cracoviensis, supreraus exercituum Rejrni dux, securitati publicae propugnaculum hoc erexit anno Christi MDCCXXII. defensurus etiam muro pttnam quam toties pcctorc tutcbalur, provida scilicet mens fundatons, ut Pertae Othom Micae via in Poloniam praecluderetur, portam hanc extrui curavit et ut pan praesidio uleretur contra barbarorum incursiones, furenti tartaro Satanovunf opposuit, contra quod nee portae inferi praevalebunt, maxime cum clausa hostibus; sob tantum Dec, Regi et Patriae claves suas sit redditea
Anno Domini 1724.
��� ���������� ������� � �������� ������ ���: ���� ������� �� ������� ���������, �������� ������ � ����, �������� ����������, ������ ��������� ���������� ������, ��� ������������ ������������� ��� �������� ����������� ���� ���������� 1722, ���� ��������� ������� �������� ������, ������� ������� ��� ������� ������. ��� ������ ����� ��������� �������������� ���������, ����� ��������� ����� ���������� ������ � ������, � ����� ������������ ������ ����� ������ ���������� ��������, ������ �������� ��������������� �������, ������ ���� ���� � ����� ����� �� �������, ���� ����� (��� ��������) ������� ���� �������; ������ ������ ����, ������ � ������ ������ ���� �����. - ���� ������� 1724.
� ����������, �������� ���������� �������� ���������� ��������� � 1641 �., �������, ��� ������ ����������� ������ ��������� ������ ���������� ��������� ������������. "��� ���� �����, - ������� � ��� ��������� - ����� ���, ��� ���� ������ ������� ������ ������ ���������, �� ��� ������ �� ������ �����, ����� ��� ��������, �� ������ ������ �� ������ ��������, � ��� ����� ���� �������� ������ ������� ������ �������; ��� �� ������ ������ ����� ���� � ������ ���� � ��������� ���������, ����� ����� ������ ��� �������, �� ���� �����������, ����������, ����� � ����� � ������� ��� ��� � ������ ������� � ��������. � ���� ������ ������� ������ ����� ����� � ��� ����� ������, � ��� �� ��� ���� ����".
� ������� ����������� �������� ������ �������� XVIII �. ���������, ��� ����� �������� �����, �� ������������, ������� ����� �� ���������� ���������, ������ ��������� � ��������� �������, � ��, ��� ����� �� ���������� �������� - ��������� � �������� �������.
� �������� ��������� ������������ �������� ����� ��������, ��� � �������� �������� �� ������� ��������� ���� ����� �������� ��������� ��������, ��� �������� ��� ��������� �����. ��� ����� ������� ����� � ������� ���� �� �������; ����� �� ��� ����� �������� �� ������� �������� (���������) � ���������� ���������. � ������ ���� ��������� ������� ���� � ������� �������. � ����� ������� ������ ���������� ��� �������� ���������. ������� ������� �������� �������� 18 �., ������� - 16 �. ��������� ��� �������� ���� 1532 (���������).
������� (� 1924 �.) ������� ������ ������ ������ ����������� ��������, �.�. ��� ����� �������� ������������ �����, �� �����. �����. ������. ������� ��� ������������� ������� � �������� �������������� ��� ��������, � ��� ����� ���������� 5000 ���. ����������� ��� ��� �� �������.

ѳ�������� �. �������� ����� ��������� ������ XIV-XVII �. (I��������-����������� ������). / ��������� �.�. �����������; ��������� I.�. �������, �.�. �����������. - �������-����������: ����� �������������, 1994 - �.43-51.
������� � ����������� ���������� �.�., ��� "���������� ������"